Etický kodex

Etický kódex

spoločnosti TatraSoft Group s.r.o. , Bratislava
1.    Všeobecné princípy

Účelom tohto etického kódexu je dodržiavanie všeobecne uznávaných etických zásad, budovanie a udržiavanie pozitívnych vzťahov so zákazníkmi, obchodnými partnermi a zamestnancami.

Spoločnosť TatraSoft Group s.r.o. a všetci zamestnanci spoločnosti, pri vykonávaní svojich aktivít, berú na zreteľ záujmy svojich zákazníkov a obchodných partnerov a dodržujú zákony Slovenskej republiky.

Akákoľvek forma diskriminácie pri jednaní v mene spoločnosti je zakázaná. Zamestnanci a zodpovedné osoby sú povinné konať tak, aby nepoškodili dobré meno spoločnosti
TatraSoft Group s.r.o.

Hlavným záujmom spoločnosti TatraSoft Group s.r.o., je vykonávať svoju činnosť podľa zákona a s rešpektom k etickým normám a právam zákazníkov a obchodných partnerov, vyvarovať sa konania súvisiaceho s trestnou činnosťou alebo mať prospech alebo niekomu inému spôsobiť majetkovú alebo nemajetkovú ujmu.

Spoločnosť TatraSoft Group s.r.o., deklaruje nulovú toleranciu k páchaniu trestnej činnosti zamestnancami alebo zodpovednými osobami, tieto sa nesmú podieľať na žiadnom konaní ktoré by bolo spájané s korupciou. Je zakázané priamo alebo nepriamo ponúkať alebo poskytovať neoprávnené výhody tretím stranám za účelom ovplyvňovania ponúkanej alebo poskytovanej služby a rovnako je zakázané takého výhody prijímať s výnimkou bežných symbolických darov poskytovaných či prijímaných v rámci bežnej obchodnej praxe.

Spoločnosť TatraSoft Group s.r.o., pri svojich aktivitách koná v najlepšej viere a s najvyšším štandardom osobného a profesionálneho prístupu. Koná čestne, zodpovedne a svedomito v súlade s dobrými mravmi a zákonmi Slovenskej republiky.

2.    Vzťah voči štátu

Spoločnosť TatraSoft Group s.r.o., uchováva všetky oficiálne dokumenty v súlade s platnou legislatívou. Vedie účtovníctvo tak aby obsahovalo pravdivé a presné informácie. Aktívne spolupracuje s orgánmi verejnej moci, dobrovoľne a v primeranej miere zverejňuje informácie o svojich aktivitách otvorene a transparente.

Spoločnosť TatraSoft Group s.r.o., neposkytuje žiadne dary a výhody politickým stranám a politickým hnutiam.

3.    Vzťah voči zákazníkom

Spoločnosť TatraSoft Group s.r.o., a jej jednotliví zamestnanci a zodpovedné osoby vykonávajú kvalitnú a profesionálnu prácu podľa svojich najlepších možností a schopností s cieľom zabezpečiť spokojnosť našich zákazníkov.

Cieľom spoločnosti TatraSoft Group s.r.o., je naplnenie požiadavkou našich zákazníkov. Zákazníkom ponuka služby, ktoré sú pre nich prínosom a usiluje sa o budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi.

Spoločnosť TatraSoft Group s.r.o., pri ponúkaní svojich služieb zákazníkom, podáva pravdivé neskreslené a úplné informácie.

Spoločnosť TatraSoft Group s.r.o., sa zaväzuje, že bez súhlasu zákazníka nezverejní, pokiaľ právne predpisy nestanovia inak, dôverné informácie o nich.

Spoločnosť TatraSoft Group s.r.o., pravidelne meria a hodnotí spokojnosť svojich zákazníkov.

4.    Vzťah voči vlastníkovi

Spoločnosť TatraSoft Group s.r.o. koná v záujme s ktorým bola založená svojim vlastníkom a pravidelne svojho vlastníka informuje o stratégií, finančnej situácií a dosiahnutých výsledkoch, pri riadení svedomite aplikuje zásadu poctivosti, zodpovednosti a transparentnosti.

5.    Vzťah voči obchodným partnerom

Spoločnosť TatraSoft Group s.r.o., koná s obchodnými partnermi profesionálne a korektne s cieľom budovať vzájomnú dôveru.

Spoločnosť TatraSoft Group s.r.o., si vyberá kvalitných a spoľahlivých obchodných partnerov. Dôsledne plní dohodnuté zmluvné podmienky, zachováva obchodné tajomstvo a rešpektuje dôvernosť informácií o svojich obchodných parteroch.

 • Rešpektovať práva svojich zamestnancov a uznávať ich súkromie, osobné hodnoty a potreby.
 • Aktívne sprístupňovať všetky informácie ktoré by zamestnanci mali vedieť alebo sú potrebné pre vykonávanie ich práce.
 • Aktívne podporovať pravidelné vzdelávanie zamestnancov.
 • Priznávať zamestnancom právo podávať návrhy na zlepšenie alebo sťažnosti.
 • Poskytovať adekvátne a motivujúce pracovné prostredie, riadne zabezpečuje potrebnú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • Spravodlivo odmeňovať zamestnancov za odvedenú prácu a podľa svojich možností poskytovať zamestnanecké benefity.
6.2    Záväzok zamestnancov voči spoločnosti

Zamestnanci sa zaväzujú spoločnosti TatraSoft Group s.r.o., dodržiavať nasledovné pravidlá:

 • Pracovať svedomito a riadne poľa svojich síl a schopností ku prospechu zamestnávateľa v rámci definovanom pracovnou zmluvou a náplňovo práce.
 • Vždy konať v súlade s oprávnenými záujmami zamestnávateľa a svojim vystupovaním nepoškodzovať dobré meno zamestnávateľa.
 • Oznámiť nadriadenému nedostatky a poruchy, ktoré sú rizikom pre zamestnávateľa.
 • Riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami zamestnávateľa, minimalizovať náklady zamestnávateľa a chrániť majetok pre poškodením alebo stratou.
 • Nezneužívať dôverné informácie nadobudnuté pri svojej práci vo svoj prospech či prospech inej osoby alebo na iný ako služobný účel. S nadobudnutými informáciami zaobchádzať obozretne a podľa interných noriem.
 • Bez zbytočného odkladu hlásiť závažné porušenie Etického kódexu, alebo právnych predpisov.
 • Neponúkať, nesľubovať a neposkytovať dary a iné neoprávnené výhody tretím stranám s výnimkou bežných reklamných predmetov schválených manažmentom spoločnosti.
 • Nevyžadovať a neprijímať dary od tretích strán s výnimkou bežných reklamných predmetov neprevyšujúcich hodnotu 100€.
 • Riadne využívať pracovnú dobu k plnení zverených úloh, k práci pristupovať svedomito a tvorivo.
7.    Vzťah voči životnému prostrediu

Spoločnosť TatraSoft Group s.r.o., jej zamestnanci a zodpovedné osoby konajú tak, aby nevznikali žiadne ekologické škody, uvedomujú si dopady svojho konania na životné prostredie, predchádzajú vzniku všetkých druhov odpadov, dodržujú zásady hygieny a bezpečnosti práce, šetria kancelárskymi potrebami a v rámci svojich možností znižujú spotrebu vody a energií.

8.    Zásady protikorupčného konania
8.1    Ciele protikorupčného konania

Cieľom protikorupčného úsilia je zaistiť prostredie, v ktorom je odmietané korupčné konanie a je zdôrazňovaná ochrana majetku. Zamestnanci a zodpovedné osoby sú formou vzdelávania poučení o tom čo je korupcia, aké sú druhy korupcie o možných oblastiach výskytu korupcie a o postihoch za korupčné konanie.

Manažment spoločnosti TatraSoft Group s.r.o., bude propagovať konanie odmietajúce korupciu a bude príkladom a vzorom pre správne konanie.

8.2    Protikorupčné opatrenia

Cieľom opatrení je predchádzať korupčnému konaniu či minimalizovať straty spôsobené korupčným konaním a zabrániť opakovaniu podobného korupčného konania.

Zamestnanci a zodpovedné osoby spoločnosti TatraSoft Group s.r.o., majú zaručené právo podať sťažnosť, návrh alebo podnet upozorňujúci na konanie v rozpore s právnymi predpismi, internými normami  alebo Etickým kódexom a rovnako majú právo navrhovať opatrenia vedúce k zlepšeniu existujúceho stavu.

Zamestnanci a zodpovedné osoby spoločnosti TatraSoft Group s.r.o., sú informovaní o krokoch, ktoré boli vykonané v súvislosti s potvrdeným korupčným ale i neetickým či protiprávnym konaním.

Manažment spoločnosti TatraSoft Group s.r.o., deklaruje svoju pripravenosť, v prípade zistenia pochybenia, prijať adekvátne nápravné opatrenia.

8.3    Dary

Dary poskytované spoločnosťou TatraSoft Group s.r.o., svojim obchodným partnerom sú odsúhlasené správnymi orgánmi spoločnosti a sú v primeranej ekonomickej hodnote.

Predstavitelia spoločnosti TatraSoft Group s.r.o., musia hlásiť všetky prijaté dary, prevyšujúce hodnotu 100 €, svojmu priamemu nadriadenému.

9.    Záverečné ustanovenia

Spoločnosť TatraSoft Group s.r.o., jej zamestnanci a zodpovedné osoby sa zaväzujú pri svojich aktivitách dodržovať všetky etické zásady stanovené týmto dokumentom.

Zodpovednosť za dodržiavanie Etického kódexu náleží štatutárnemu orgánu  spoločnosti TatraSoft Group s.r.o., ktorý zabezpečí, aby boli všetci zamestnanci oboznámení s Etickým kódexom.

Všetci zamestnanci a zodpovedné osoby spoločnosti TatraSoft Group s.r.o., sú povinné riadiť sa Etickým kódexom. Porušenie noriem Etického kódexu je považované za porušenie pracovných povinností a je postihované v zmysle zákonníka práce.

10.    Účinnosť

Tento Etický kódex nadobúda platnosť 01.01.2020